snap image

deepin-music

Version: 0.1
Download Size: 134639616
Publisher: XiaoGuo, Liu
https://github.com/liu-xiao-guo/deepin-music

Installing:
sudo snap install deepin-music

Removing:
sudo snap remove deepin-music

deepin-music

Installation via
Software Center
or Command line